Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim MAKATCHI, s.r.o., so sídlom Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenská republika, IČO: 51464519, DIČ: 2120830701, IČ DPH: SK2120830701, SBL: 660032300003, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Odd. SRO, vl. č. 36983/R (ďalej ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktoré vychádzajú zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkmi ako kupujúcimi cez internetový obchod umiestnený na internetovej doméne www.alkohol-eshop.sk (ďalej ako „e-shop“). Predávajúci je platcom DPH. Internetový obchod má v prevádzke osoba totožná s predávajúcim.

Uzavretím zmluvy s predávajúcim, kupujúci akceptuje Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) a Reklamačný poriadok (ďalej ako „RP“).

 

1. Všeobecné ustanovenia, vymedzenie pojmov a registrácia

- Účelom VOP je vytvorenie legislatívnej oblasti vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečenia informovanosti zákazníkov o podmienkach poskytovaných tovarov a služieb.

- Predávajúci má v prevádzke na internetovej doméne internetový obchod www.alkohol-eshop.sk, ktorý sa špecializuje predovšetkým v oblasti predaja alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju, darčekových balení a rôznych iných tovarov a služieb.

- Predávajúci vyvinie všetko úsilie, aby zabezpečil správnu činnosť e-shopu 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Predávajúci nemá zodpovednosť v prípade, keď prístup na e-shop bude znemožnený alebo skomplikovaný z dôvodu mimoriadnych udalostí, ako je havária alebo porucha systému, údržba systému a iné udalosti, na ktoré predávajúci nemá vplyv ani dosah. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na obmedzenie alebo znemožnenie prístupu na e-shop v súvislosti s nutnosťou opravy, úpravy alebo údržby e-shopu, zariadení alebo nainštalovaného softvéru alebo aj problémov, ktoré boli spôsobené udalosťami, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

- Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody, vyššie náklady alebo ušlý zisk, ktorý mohol vzniknúť tak, že kupujúci využíval alebo nevyužíval e-shop.

- Predávajúci vykoná opatrenia na zabezpečenie riadnej činnosti e-shopu, a to v takom rozsahu, v akom to vyplýva z aktuálnych technických poznatkov a zaväzuje sa v primeranej lehote odstrániť všetky vady, ktoré oznámili kupujúci a návštevníci e-shopu.

- Kupujúcim sa chápe spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý realizuje nákupy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom chápe fyzická osoba, ktorá si pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nepočína v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (vrátane živnosti), zamestnania alebo povolania.

- Kupujúcim môže byť osoba, ktorá je na e-shope registrovaná alebo neregistrovaná. Pre nákup a prezeranie obsahu (vrátane produktov a služieb) na e-shope nie je nutná registrácia kupujúceho. Registrácia na e-shope predávajúceho je bezplatná. Jediným poplatkom, ktorý platí registrovaný a neregistrovaný kupujúci predávajúcemu, je cena za nákup vybraných výrobkov a služieb dostupných na e-shope a cena za dopravu.

- Pri registrácii kupujúci vyplní registračný formulár s uvedením svojho mena a priezviska, e-mailovej adresy (ktorá zároveň slúži ako prihlasovacie meno, tzv. login), fakturačnej adresy (prípadne aj dodacej adresy, ak nie je totožná s fakturačnou), hesla a telefonického kontaktu. V prípade hesla odporúčame v záujme čo najefektívnejšej kybernetickej ochrany použiť minimálne sedem znakov (odborníkmi je odporúčaných až 12 znakov) vrátane malých a veľkých písmen, číslic a špeciálnych znakov (napr. +/*_?!%). Predávajúci si môže vyhradiť právo na overenie údajov kupujúceho, ktorý sa chce registrovať.

- Podmienkou registrácie je zoznámiť sa a súhlasiť s podmienkami VOP, ako aj uviesť povinné osobné údaje a udeliť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov počas registrácie. Uvedenie údajov vyznačených ako povinné je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre založenie účtu, realizáciu a správu objednávok, ako je pre správnu realizáciu služieb poskytovaných elektronickou formou. Dodanie osobných údajov, ktoré nie sú označené ako povinné, je dobrovoľné a nie sú nutné pre vytvorenie registrácie.

- Pri registrácii na e-shope a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

- Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským/prihlasovacím menom (tzv. login) a heslom. Registrovaný kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a zároveň nesmie využívať účty iných používateľov.

- Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zneužitím alebo prezradením prístupových hesiel, PIN kódov, certifikátov a bezpečnostných hesiel spôsobených kupujúcim.

- Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

- Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva (spravidla viac ako jeden kalendárny rok), či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

- Kupujúci môže kedykoľvek odstrániť svoj účet bez toho, aby toto svoje rozhodnutie akokoľvek zdôvodňoval a bez toho, aby platil dodatočné náklady. Výnimkou je ešte predtým podaná objednávka. V takom prípade je možné účet odstrániť po ukončení predaja výrobku, ktorý je predmetom danej objednávky. Účet môže byť zrušený kupujúcim v nastaveniach účtu po prihlásení, zaslaním požiadavky kupujúcim e-mailom na adresu info@alkohol-eshop.sk, formou listu na adresu predávajúceho ako žiadosť o odstránenie účtu spolu s uvedením e-mailu, ktorý je aktuálne registrovaný na e-shope alebo osobne. Odstránenie účtu má tú istú platnosť ako zrušenie zmluvy na poskytovanie služieb v elektronickej forme pre obsluhu účtu.

- Vytvorenie registrovaného účtu má tú istú platnosť ako uzavretie zmluvy na poskytovanie služieb v elektronickej forme pre obsluhu účtu.

- Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho či nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

- Predávajúci si vyhradzuje využiť možnosť dočasnej blokácie účtu alebo prístupu k vybraným službám, ktoré poskytuje e-shop, ak zistí, že bezpečnosť účtu alebo údajov je ohrozená. Predávajúci môže podmieniť ďalšie využívanie účtu tým, že kupujúci zmení prístupové heslo k tomuto účtu. Po vykonaní zmeny používateľ ihneď získa prístup k účtu.

- Ak by došlo k porušeniu VOP alebo zákonných predpisov, predávajúci môže účet zrušiť. Ak bude účet odstránený na základe rozhodnutia predávajúceho, kupujúci sa nemôže opätovne registrovať na e-shope bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

- Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľom (právnická osoba registrovaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba registrovaná v živnostenskom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a pri uzatváraní zmluvy), ktorý nakupuje tovar so zámerom vlastného podnikania s týmto tovarom. Tento kupujúci sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., resp. inou osobitnou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim.

- Kupujúci mladší ako 18 rokov nemá právo nakupovať tovary a služby, ktoré zakazuje legislatíva Slovenskej republiky neplnoletým osobám (napr. alkoholické nápoje, tabakové výrobky, pyrotechniku, zbrane atď.).

- Neplnoletá osoba má možnosť nakupovať výlučne iba tovar a služby, ktoré nezakazuje legislatíva Slovenskej republiky nakupovať neplnoletým osobám..

- Kupujúci má možnosť nakupovať tovar na e-shope predávajúceho aj na nasledujúci predaj. Spoločnosť MAKATCHI, s.r.o., IČO: 51464519, je držiteľom licencie na predaj a distribúciu liehovín.

- Za alkoholický nápoj sa pokladá nápoj s obsahom alkoholu od 0,5% – do 90% obj. alkoholu.

- Uzavretá individuálna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe dohody zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

- Zmluvnými stranami sa chápu predávajúci a kupujúci.

- Tovarom alebo službou sú všetky produkty uverejnené na internetovej stránke e-shopu www.alkohol-eshop.sk.

- Predávajúci je povinný najmä nedávať na e-shop obsah, ktorý zakazuje legislatíva. Predovšetkým obsah propagujúci násilie, nabádajúci k nenávisti, hanobenie, diskrimináciu alebo porušujúci osobnostné a práva tretích osôb, majúci hanlivý, urážlivý a obscénny ráz, či obsahujúci pornografiu.

- Predávajúci je povinný nečiniť žiadne kroky spočívajúce na zasielaní alebo umiestňovaní na e-shop nevyžiadané obchodné informácie (tzv. spam).

- Kupujúci je povinný využívať e-shop spôsobom rešpektujúci iných používateľov a kupujúcich a využívať všetky údaje obsiahnuté v rámci e-shopu iba pre vlastný úžitok.

- Kupujúci je povinný využívať e-shop spôsobom zhodným so zákonnými predpismi, ustanoveniami VOP, ako aj so všeobecnými zásadami využívania internetu.

- Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmenu či odstránenie obsahu, ktorý uzná za nevhodný a ktorý je podľa predávajúceho v rozpore s VOP či platnými zákonmi Slovenskej republiky.

- Objednávka vzniká potvrdením priebehu objednávky tovaru a služieb v e-shope v sekcii nákupný košík, a to vrátane úplného vyplnenia objednávkového formulára so všetkými povinnými poľami a zakliknutím tlačidla „Záväzne objednávam s povinnosťou platby“ alebo „Potvrdenie objednávky s povinnosťou platby“ sa objednávka pokladá za ukončenú a záväznú.

- Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.

- Zmluvou sa chápe zmluvný pomer medzi predávajúcim a kupujúcim.

- Pri vstupe na e-shop predávajúceho, kupujúci potvrdzuje súhlas s tým, že má 18 a viac rokov.

- Zmluvný pomer predávajúceho a kupujúceho - spotrebiteľa sa riadi predpismi VOP, RP, predpismi uzatvorenej osobitnej zmluvy a legislatívou Slovenskej republiky.

- Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľ, riadia sa pomery neupravené VOP Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

- Zmluvný pomer predávajúceho a kupujúceho – nie spotrebiteľa sa riadi predpismi uzatvorenej osobitnej zmluvy a legislatívou Slovenskej republiky.

- Za kontakt na predávajúceho sa chápe telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré sú uverejnené na stránke e-shopu predávajúceho - kontakty

- Všetky zásielky, ktoré sú adresované predávajúcemu v rozsahu VOP poprosíme posielať na sídlo spoločnosti (pokiaľ sa kupujúci nedohodne s predávajúcim inak):

            MAKATCHI, s.r.o.
            Komenského 345/13
            972 23 Dolné Vestenice

- Fakturačné údaje spoločnosti:

            MAKATCHI, s.r.o.
            Komenského 345/13
            972 23 Dolné Vestenice

           IČO:51464519
             DIČ: 2120830701
           IČ DPH: SK2120830701

              SBL: 660032300003 (oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu)

    Bankové spojenie Fio banka, a.s.:

IBAN: SK3083300000002501491134
           SWIFT: FIOZSKBAXXX
           Číslo účtu: 2501491134/8330

- Pracovným dňom sa rozumie deň medzi pondelkom a piatkom (vrátane pondelka a piatka), s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike.

- Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

2. Uzatvorenie zmluvy

- Uzavretý zmluvný pomer medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpnou alebo inou individuálne dohodnutou zmluvou, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj RP, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu predávajúceho – reklamačný poriadok.

- Zmluva je považovaná za uzavretú v momente potvrdenia objednávky (nie potvrdením o prijatí objednávky na spracovanie) zo strany predávajúceho.

- Realizovaním nákupu s predávajúcim, kupujúci vyjadruje svoj konečný súhlas s VOP a RP.

- Uzavretím zmluvy sa predávajúci zaviaže zabezpečiť kupujúcemu tovar v dohodnutej kvantite, kvalite a termíne, pričom predávajúci má zároveň právo nárokovať si od kupujúceho uhradenie dohodnutej ceny.

- Zmluvou sa chápe nie iba dokument resp. doklad v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj hociktoré vzájomne dohodnuté návrhy medzi kupujúcim a predávajúcim.

- ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá nie je spotrebiteľ, má predávajúci právo poskytnúť záruku za kvalitu podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, a to v podobe zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, predovšetkým v podobe záručného listu s uvedením lehoty, počas ktorej predávajúci poskytuje záruku, že tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na bežný účel.

- Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Nákup tovaru a cena

- Cena, ktorá je zverejnená na e-shope je definitívna a to vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je uvedené inak.

- Základným platidlom je mena euro (€).

- Ceny tovarov a služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na e-shope.

- Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke e-shopu. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu e-shopu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

- Váha, rozmery, objem a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke e-shopu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

- Fotografie a obrázky tovaru zobrazované predávajúcim na e-shope môžu byť len ilustratívne. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho získať na základe kúpnej zmluvy tovar dohodnutej kvality.

- Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému  sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

- tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

- Pokiaľ žiadaný tovar je nedostupný, predávajúci má možnosť pre kupujúceho požadovaný tovar objednať na základe individuálnej dohody a dostupnosti tovaru u externých dodávateľov, výrobcov a skladov. Kupujúci si je vedomý, že dodací termín v takomto prípade nie je závislý od predávajúceho. O pravdepodobnom dodacom termíne bude kupujúci informovaný na základe dostupných údajov od dodávateľa alebo výrobcu.

- Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

- Ceny zverejnené na e-shope sú v platnosti v čase odoslania objednávky.

- V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na e-shope (napr. neprimerane vysoká zľava na tovar alebo službu), alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

- Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva záväznou s povinnosťou platby.

- Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.

- Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (nie prijatím objednávky na spracovanie) vzniká kúpna zmluva, ktorú možno meniť, stornovať alebo dopĺňať iba na základe obojstrannej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, pokiaľ zákon alebo iný legislatívny predpis nestanoví inak.

- Vystavená faktúra na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zároveň aj dodacím listom a daňovým dokladom, ktorý je možné použiť pre prípad reklamácie, na ktorú sa vzťahuje RP a je osobitne uverejnený na e-shope predávajúceho – reklamačný poriadok.

- Kupujúcemu je po zrealizovaní záväznej objednávky v e-shope automaticky odoslaný vygenerovaný e-mail potvrdzujúci doručenie objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky tovaru.

- Potvrdením prijatej objednávky je osobitný e-mail s potvrdením objednávky, ktorý je kupujúcemu zaslaný po overení dostupnosti zásob objednaného tovaru.

- Súčasťou zásielky s objednaným tovarom je priložený daňový doklad, ktorý je plnohodnotne platný aj v elektronickej podobe po zaslaní na e-mailovú adresu kupujúceho.

- Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

4. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

- Predpokladom platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných informácií v objednávkovom formulári.

- Za vyplnenú objednávku je považovaná objednávka, ktorá zahŕňa:

- identifikáciu kupujúceho t.z. meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo domu/bytu, PSČ, mesto, prípadne krajina, e-mail a telefónne číslo. Pri objednávke na právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa sú povinnými údajmi názov právnickej osoby, adresa sídla, IČO, DIČ, v prípade platcov DPH aj IČ DPH alebo iné zákonné údaje. V oboch prípadoch aj dodacia adresa, pokiaľ nie je totožná s fakturačnou.

        - názov tovaru a služby a/alebo objednávkové číslo tovaru a služby,

        - množstvo tovaru v kusoch, baleniach, gramoch, kilogramoch, litroch, a i.,

        - výber dopravy,

        - spôsob platby/úhrady ceny objednávky,

        - informovaný súhlas s ochranou osobných údajov (GDPR),

        - informovaný súhlas o oboznámení sa s VOP a RP.

- Pokiaľ objednávka nebude obsahovať informácie na základe odseku vyššie, nie je pokladaná za úplnú. Predávajúci v tom prípade môže skúsiť kontaktovať kupujúceho a požiadať ho k doplneniu chýbajúcich alebo chybných informácií e-shopovej objednávky a jej eventuálnemu upresneniu a/alebo doplneniu. Po prijatí informácií predávajúcemu, ktoré upresňujú a/alebo doplňujú e-shopovú objednávku sa e-shopová objednávka pokladá za kompletnú.

- Predávajúci má, v závislosti na povahe tovaru (výška ceny, kvantita, výdavky na dopravu, vzdialenosti atď.), právo v osobitných prípadoch požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky adekvátnym spôsobom (napr. písomne alebo telefonicky). Zamietnutie kupujúceho autorizovať objednávku vyžadovaným spôsobom, zapríčiní, že objednávka nie je právoplatná.

- Predávajúci kupujúceho oboznámi o odoslaní tovaru elektronicky e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú kupujúci vyplnil v e-shopovej objednávke, telefonicky alebo SMS správou.

- Kupujúci má právo napísať do poznámky k objednávke vlastné špecifické požiadavky, predávajúci im ale nemá povinnosť vyhovieť.

- Za pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov je zodpovedný kupujúci. Za poskytnutie nesprávnych informácií pri úhrade má takisto zodpovednosť kupujúci. Predávajúci nie je zodpovedný za ujmu a neskoré dodanie objednávky, ktoré má príčinu poskytnutím chybných a/alebo nepravdivých informácií pri objednávke. Kupujúci má povinnosť v prípade odhalenia chyby v zadaných údajoch kontaktovať predávajúceho, ktorý tieto chyby odstráni alebo napraví. Ak tieto opravy kupujúci neurobí do času postúpenia zásielky prepravcovi, vyššie výdavky na prepravu znáša kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kvôli tejto skutočnosti nie dôvod na zrušenie uzatvorenej zmluvy.

- Za objednávku nie je možné považovať telefonickú alebo e-mailovú rezerváciu tovaru na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese, ktoré sú uverejnené na e-shope predávajúceho. Spomínaným spôsobom príde len k rezervácii tovaru na adrese pre osobný odber. V takomto prípade je možný iba osobný odber na adrese pre osobný odber a neviaže sa neho ustanovenie čl. 10. týchto VOP, keďže nejde o zmluvu, ktorá je uzavretá podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. Tovar je na adrese pre osobný odber iba rezervovaný a zmluva je uzavretá až na mieste osobného odberu predávajúceho (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

- Predávajúci si vyhradzuje právo pri väčších alebo neobvyklých objednávkach telefonicky alebo inak kontaktovať kupujúceho a potvrdiť tak objednávku.

5. Doprava a dodanie

- Tovar je odosielaný v čo najkratšom čase na základe potenciálu predávajúceho a dostupnosti tovaru alebo služby.

- Tovar, ktorý je na sklade, zasiela predávajúci v prevažnej väčšine prípadov do 1 až 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

- Pokiaľ je tovar na sklade, je pri tovare uvedený status „Na sklade“ a objednávka bude kupujúceho spravidla zaslaná do 24 hodín od chvíle doručenia potvrdenia objednávky, pričom zaslaním sa chápe odovzdanie tovaru na zaslanie na základe vybranej dopravy.

- Dátum a čas doručenia tovaru kupujúcemu záleží od prebratia si zásielky kupujúcim. V prípade objednávky viac ako 1 ks produktu, pri ktorom je uvedený status na sklade, nie je zaručená dostupnosť všetkých objednaných kusov. Zaručujeme iba dostupnosť 1 ks na sklade (pokiaľ nie je uvedené inak). O dostupnosti produktov bude kupujúci oboznámený v potvrdzujúcom e-maile. Lehota dodania by nemala byť viac ako 21 pracovných dní.

- Pokiaľ je pri tovare uvedený status „Nie je na sklade“, kupujúci nemá možnosť tovar objednať. Tovar je objednaný u dodávateľa a lehota doručenia  je neznáma. Kupujúci v prípade záujmu, má možnosť poslať e-mail predávajúcemu, pokiaľ si praje byť kontaktovaný pri opakovanom prijatí produktu na sklad. Keď bude tovar prijatý na sklad, kupujúcemu bude zaslaný  e-mail o dostupnosti produktu. Zanechanie svojho e-mailu neznamená rezerváciu tovaru.

- Tovar so statusom „Tovar na predobjednávku“ alebo „Tovar na objednávku“ je typom produktu, kedy nie je zaručený presný dátum doručenia. Dátum prijatia na sklad je iba približný a je závislý od dodávateľa. Pri objednaní tovaru na predobjednávku alebo objednávku kupujúci si je vedomý, že dátum dodania nie je pre predávajúceho záväzný. Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke, keď sa status objednávky zmení, pokiaľ dodávateľ natiahne čas doručenia tovaru a i. Ak príde k neadekvátnemu predĺženiu dodacej doby kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- V prípade interesu o aktuálne nedostupný tovar, alebo aj tovar, ktorý u predávajúceho nie je v ponuke, kupujúci má možnosť poslať dopytovaný e-mail (nie objednávku) na e-mailovú adresu predávajúceho alebo cez kontaktný formulár, ktorý na základe svojich možností preverí možnosť doručenia žiadaného tovaru.

- Pokiaľ príde k predĺženiu doby na doručenie, predávajúci má povinnosť kupujúceho o danej veci informovať. Pokiaľ je kupujúci nespokojný s predĺžením doby na doručenie, má možnosť zmluvu stornovať.

- V cene tovaru, ktorá je uvedená na e-shope, nie sú zarátané výdavky na balné, dopravu a prepravu. Tieto sú vypočítané až v sekcii „Doprava“ pri vyplnení objednávky. Tieto výdavky sa k cene objednávky pripočítajú až v časti „Spôsob doručenia a platby“, a vyplývajú z informácií vyplnených v predošlej časti „Adresa doručenia“.

- Náklady na dopravu v rámci Slovenskej republiky a do krajín mimo Slovenskej republiky sú fakturované a platí ich kupujúci, bez zreteľu na výšku objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak, predovšetkým v prípade akcií a zliav na prepravu na základe konkrétnych individuálnych podmienok, ktoré sú účinné v dobe objednávky.

- Cena nákladov na dopravu za tovar bude zákazníkovi vyrátaná pri objednávke v závislosti na výbere spôsobu dopravy alebo odbere tovaru.

- U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravných výrobkov môže byť cena prepravy vyššia.

- V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

- V prípade, že si kupujúci bez udania dôvodu objednávku neprevezme alebo sa objednávka vráti späť predávajúcemu ako neprevzatá, má predávajúci právo pri nasledujúcej objednávke od tohoto kupujúceho požadovať úhradu nasledujúcej objednávky vopred – prevodom na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude táto nasledujúca objednávka uhradená vopred, predávajúci má právo takúto objednávku nevybaviť.

- Objednaný tovar má možnosť kupujúci doručiť na zadanú adresu alebo prebrať osobne na výdajnom mieste predávajúceho (alebo pokiaľ sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak). Predávajúci má výdajné miesto na adrese Miletičova 46, 821 08 Bratislava. Pri osobnom odbere má kupujúci možnosť si tovar vyzdvihnúť v pracovné dni od pondelka do piatku v čase po individuálnej dohode s predávajúcim (alebo pokiaľ nie je dohodnuté inak). UPOZORNENIE - na výdajnom mieste sa NENACHÁDZA kamenná predajňa. Pre viac informácii viď - osobný odber.

- Kupujúci bude na e-mailovú adresu vyplnenú v objednávkovom formulári kontaktovaný, že jeho objednávka je pripravená na osobný odber.

- Uloženie objednávky na osobný odber je zvyčajne 3 – 5 pracovných dní odo dňa jej pripravenia na mieste osobného odberu. Dobu pre osobný odber má možnosť kupujúci predĺžiť iba po vzájomnej dohode s predávajúcim. Cez vianočné sviatky a iné vopred uvedené časového obdobia, predávajúci má možnosť po predchádzajúcom upozornení túto dobu, predovšetkým z kapacitných dôvodov, skrátiť.

- V prípade neprebratia objednaného tovaru kupujúcim, predávajúci pošle na e-mailovú adresu kupujúceho upozornenie na prebratie objednávky. Na toto upozornenie má kupujúci povinnosť reagovať počas 3 kalendárnych dní, v opačnom prípade má predávajúci právo stornovať objednávku a tovar ponúknuť na ďalší predaj.

- Kupujúci má pri hociktorej možnosti dopravy povinnosť počkať na informáciu od predávajúceho, že objednávka je pripravená na prebratie. V prípade dodania na adresu bude kupujúci kontaktovaný dopravnou spoločnosťou, vďaka ktorej bude objednávka doručovaná. V prípade výberu úhrady na dobierku, má kupujúci povinnosť zaplatiť cenu objednávky pri prebratí tovaru prepravcovi.

- V prípade výberu dopravy kuriérskou spoločnosťou bude kupujúcemu deň pred doručením balíka zaslaná SMS správa a/alebo e-mail o doručovaní balíka. V deň dodania bude kupujúcemu zaslaná SMS správa a/alebo e-mail s približným časom príchodu kuriéra.

- Balík, ktorého obsahom sú alkoholické nápoje, či iný tovar určený podľa zákona iba plnoletej osobe, smie prevziať od kuriéra alebo pri osobnom odbere iba osoba, ktorá najneskôr v deň prebratia dovŕšila vek 18 a viac rokov.

- Vlastnícke právo k tovaru objednávky prechádza na Kupujúceho prebratím a uhradením kúpnej ceny objednávky.

- Pri prebratí tovaru má kupujúci povinnosť preveriť či ochranný obal, v ktorom je objednávka zabalená, nie je poškodený a podpísať doklad o prebratí balíka, ak to prepravca vyžaduje. V prípade poškodenia obalu je nevyhnutné pri preberaní tovaru spísať s dopravcom protokol o zistených poškodeniach, ktoré boli spôsobené počas prepravy. Pokiaľ kupujúci prevezme tovar aj napriek zjavnému poškodeniu obalu, predávajúci má právo neakceptovať eventuálne neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

- Pokiaľ kupujúci príde na akékoľvek nezrovnalosti medzi dokladom o kúpe (faktúrou) a zakúpeným tovarom (napr. v sortimente alebo v kvantite), alebo pokiaľ kupujúci nedostal so zakúpeným tovarom korektne vyplnený doklad o kúpe, má povinnosť bezodkladne, najneskôr ale do 24 hodín po prebratí zásielky o tomto fakte oboznámiť predávajúceho (telefonicky, e-mailom alebo SMS správou). Toto upozornenie musí kupujúci urobiť aj v prípade, keď je objavený finančný rozdiel v prospech, ako aj v neprospech kupujúceho. V prípade zatajenia týchto údajov vzniká kupujúcemu zodpovednosť za vzniknutú ujmu.

- Osobné dáta kupujúceho, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru budú posunuté aj dopravcovi – tretej strane výlučne so zámerom dodania tovaru.

- Predávajúci zodpovedá za vady a chyby tovaru spôsobené pri výrobe, skladovaní alebo balení tovaru, taktiež za vady spôsobené škodcami, poveternostnými podmienkami alebo za iné znehodnotenie tovaru.

- pre viac informácií pozri časť „Doprava a platba“ na e-shope predávajúceho. Táto časť je nedeliteľnou súčasťou VOP.

 

6. Dodanie tovaru mimo Slovenskej republiky

 

- Predávajúci dodáva tovar iba v rámci Slovenskej republiky

 

7. Platobné podmienky

 

- Za objednaný tovar má kupujúci možnosť zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- Platba na dobierku – objednávka je zaplatená priamo pri jej preberaní dopravcovi. O spôsobe úhrady – v hotovosti alebo kartou, Vás oboznámi priamo dopravca na základe vlastných možností. Táto možnosť úhrady je možná iba na území Slovenskej republiky.

- V hotovosti – úhrada objednávky pri prebratí tovaru pri osobnom odbere na výdajnom mieste predávajúceho. Úhrada platobnou kartou na výdajnom mieste nie je možná.

- Prevodom na účet – kupujúci zaplatí cenu za tovar pomocou bankového prevodu. Cena je chápaná za zaplatenú pripísaním finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci má povinnosť, aby konal na základe inštrukcií predávajúceho na e-shope a poslal úhradu na účet predávajúceho s rovnakým variabilným symbolom ako číslo objednávky alebo faktúry (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Inak nebude možné spárovať platbu s objednávkou. Bankové spojenie na predávajúceho je Fio banka, a.s.: IBAN: SK3083300000002501491134, SWIFT: FIOZSKBAXXX, číslo účtu: 2501491134/8330

- Platba kartou online – úhrada pomocou platobnej brány Besteron (MasterCard®, Maestro®, VISA, VISA Electron).

- Platba online cez platbonú bránu Internet Bankingu - úhrada pomocou platobného tlačidla banky. Podprorujeme platobné brány týchto bánk - Tatra Banka, VÚB, Poštová Banka, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank a cez Viamo.

- Platba cez Apple Pay a Google Pay

- V osobitných prípadoch má možnosť predávajúci žiadať preddavok za objednaný tovar, a to predovšetkým, nie však výhradne, pri tovare na objednávku.

- pre viac informácií pozri časť „Doprava a platba“ na e-shope predávajúceho. Táto časť je nedeliteľnou súčasťou VOP.

 

8. Stornovanie objednávky

 

- Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípadoch:

- v prípade nekompletného alebo chybného vyplnenia údajov v objednávkovom formulári,

- pokiaľ na základe vypredania alebo nedodania tovaru dodávateľom nemôže predávajúci doručiť kupujúcemu objednaný tovar v dobe určenej VOP,

- pokiaľ kupujúci v dobe 3 kalendárnych dní nereagoval na vyzvanie prevzatia objednávky od zaslania výzvy na e-mailovú adresu kupujúceho,

- pokiaľ sa už tovar nevyrába, nedodáva, je dlhú dobu nedostupný alebo sa výrazne zmenila cena u dodávateľa tovaru. Pokiaľ k takémuto stavu príde, predávajúci bude informovať kupujúceho so zámerom dohody o ďalšom postupe. Pokiaľ už kupujúci uhradil časť alebo úplnú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne, avšak najneskôr v dobe 14 dní odo dňa objavenia vyššie uvedených faktov predávajúcim, navrátená.

- V prípadoch uvedených v odseku vyššie tohto článku VOP má možnosť predávajúci stornovať iba časť objednávky, ak existuje možnosť dodania zvyšnej časti objednávky.

 

9. Situácie, ktoré vylučujú zodpovednosť za neschopnosť plnenia

 

- Ani jedna zo zmluvných strán neznáša zodpovednosť za neschopnosť plnenia pokiaľ nastanú skutočnosti zásahom vyššej moci.

- Za prípad zásahu vyššej moci sa pokladá prípad, ktorý zmluvné strany nemali možnosť predpovedať, a ktorému nemali možnosť zamedziť ani pri vynaložení najvyššej dostupnej odbornej starostlivosti, ktorá je autonómna od ich vôle, a to predovšetkým – vojenský konflikt, štrajk, živelné a prírodné katastrofy, počasie, epidemiologická situácia, úmrtie, zmeny v legislatíve, dopravné nehody a obmedzenia a i.

- Ak by nastal prípad podľa bodu vyššie tohto článku VOP, majú zmluvné strany povinnosť si tieto skutočnosti dať na vedomie bezodkladne a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

 

10. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim (spotrebiteľom)

 

- Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci je oprávnený od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru.

- V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle odseku vyššie je nevyhnutné, aby bol v uvedenej dobe 14 kalendárnych dní zaslaný ručne podpísaný formulár na odstúpenie od zmluvy (poštou alebo elektronicky e-mailom na info@alkohol-eshop.sk). Pokiaľ predávajúci toto odstúpenie od zmluvy nedostane, predávajúci nemá povinnosť takto vrátený tovar prijať. Formulár na odstúpenie od zmluvy má kupujúci možnosť poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom zmluvy na odstúpenie alebo samostatne. Týmto právom kupujúci disponuje aj vtedy, ak si tovar objednaný pomocou e-shopu prebral osobne na adrese výdajného miesta predávajúceho.

- Kupujúci má povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poslať tovar naspäť alebo ho dať predávajúcemu prípadne osobe, ktorá je poverená predávajúcim na prebratie tovaru. Tovar musí kupujúci vrátiť s úplnou dokumentáciou, neporušený a nepoškodený, ak je to možné, tak v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prebral.

- Pokiaľ bude tovar vrátený neúplný alebo poškodený, predávajúci má možnosť žiadať od kupujúceho sumu, ktorá odpovedá zníženej cene tovaru v súlade s §10 odsek 4. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienke, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. V prípade, že darček nebude vrátený späť, bude to chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

- Predávajúci má povinnosť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia formuláru na odstúpenie od zmluvy, poslať kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho dostal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, spolu s výdavkami na prepravu, dodanie a poštovné a iných výdavkov a poplatkov. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené totožným spôsobom, aký kupujúci (spotrebiteľ) využil pri svojej úhrade, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade úhrady cez Besteron (VISA, MasterCard, Maestro, VISA Electron) sa môže táto lehota predĺžiť, s ohľadom na rozličný postup každej banky pri vrátení finančných prostriedkov prostredníctvom úhrady kartou. Prosíme Vás, aby ste si skontrolovali výpis z bankového účtu, keďže niektoré banky neinformujú klientov o navrátených finančných prostriedkoch, ako o platbe, ktorá je doručená na účet. Platba sa iba zjaví vo výpise. Takýto postup bánk nedokážeme ovplyvniť.

- Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

- Kupujúci si je vedomý, že vynakladané finančné výdavky na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru (zaslanie listiny, poštovné na vrátenie zásielky), nesie kupujúci (spotrebiteľ).

- Odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených odsekov článku 10. VOP, je nemožné aplikovať na tovar, ktorý je priamo zakúpený/rezervovaný v prevádzke či na sklade predávajúceho.

- Pokiaľ kupujúci (spotrebiteľ) nedodrží svoju povinnosť a tovar vo vymedzenej lehote predávajúcemu nevráti, vďaka čomu spôsobí predávajúcemu ujmu, predávajúci má právo vzniknutú ujmu požadovať od kupujúceho, a to aj súdnou cestou.

- Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

- Kupujúci (spotrebiteľ) nemá možnosť odstúpiť od zmluvy:

- ak v kúpnej zmluve o poskytovaní služieb boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- v prípade skutočností, ktoré vylučujú odstúpenie od zmluvy, o ktorých bol spotrebiteľ dopredu informovaný,

- v prípade tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. potraviny s vyznačeným dátumom exspirácie "spotrebujte do" alebo "minimálna trvanlivosť do"),

- v prípade predaja tovaru, ktorý bol vyrobený alebo upravený na základe osobitných nárokov spotrebiteľa,

- v prípade zhotoveného tovaru na mieru alebo tovaru, ktorý je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

- pri predaji tovaru, ktorý je uzavretý v ochrannom obale a nie je možné ho vrátiť na základe ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. poškodené kolky, ochranné známky, plomby, pečate, nálepky v prípade alkoholických výrobkov či zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, potraviny alebo kozmetické výrobky, ktorých obal bol otvorený a pod.),

- v prípade porušeného alebo poškodeného ochranného obalu po dodaní,

- v prípade, že tovar javí známky spotreby, opotrebenia a používania,

- v prípade, že došlo zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru nevhodným skladovaním, ktoré môže viesť k znehodnoteniu tovaru,

- v prípade tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- pri predaji tovaru a služieb, ktorých cena bola dohodnutá zmluvnými stranami v dobe uzavretia zmluvy, ale ich doručenie sa môže realizovať najskôr až po 30 dňoch a ich cena je závislá od pohybov cien na trhu, ktoré predávajúci nemá možnosť ovplyvniť,

- v prípade vykonania naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho. To neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

- v prípade dodávania novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- v prípade elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

- uzatvorenej formou verejnej dražby,

- o poskytovaní služieb v oblasti ubytovania, iného ako na účely bývania, prepravy vecí, nájmu vozidiel, gastronómie, rekreačných služieb,

- v individuálne dohodnutých prípadoch s kupujúcim (spotrebiteľom),

- v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

- Storno objednávky môže kupujúci poslať e-mailom, SMS správou alebo vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nevyhnutné uviesť údaje kupujúceho – meno, e-mail, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (najmä číslo účtu vo forme IBAN a/alebo poštovú adresu).

- Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

 

11. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 

 - Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z týchto dôvodov:

            - vypredanie skladových zásob,

            - nedostupnosť tovaru,

            - ukončenie alebo prerušenie produkcie zo strany dodávateľa alebo výrobcu tovaru,

- pri zmene dodávateľa alebo výrobcu alebo ukončení spolupráce s dodávateľom alebo výrobcom,

            - pri zániku predávajúceho, dodávateľa alebo výrobcu,

            - pri ukončení prevádzky e-shopu,

- pokiaľ sa uskutočnili zmeny, ktoré neumožnili predávajúcemu splniť dohody zo zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, a to aj pri vynaložení maximálnej snahy, ktorú je možné od predávajúceho férovo vyžadovať,

- ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,

- pokiaľ má podozrenie, že kupujúci nemá seriózny záujem o prevzatie tovaru,

- objednávkový formulár je nesprávne alebo neúplne vyplnený a predávajúci tak nemá možnosť si objednávku overiť.

- Predávajúci má možnosť odstúpiť od zmluvy, bez predošlého upozornenia, pokiaľ kupujúci neuhradil kúpnu cenu v adekvátnej dobe. Predovšetkým ak ide o platby na účet predávajúceho, predávajúci počká 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky e-mailom, ktorý zahŕňa aj pokyny a informácie k platbe. Pokiaľ nebude pripísaná čiastka na bankový účet predávajúceho v tejto časovej lehote, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. O tejto situácii bude zákazník informovaný e-mailom, telefonicky alebo SMS správou, ktoré boli zadané kupujúcim pri objednávke. Predávajúci má povinnosť o tejto situácii bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadne už zaplatenú sumu objednávky v čase do 7 kalendárnych dní od informovania o odstúpení od zmluvy a to v podobe platby, akou boli finančné prostriedky predtým na účet predávajúceho poslané, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

12. Zľavy, akcie a registrovaný zákazník

 

- Promo akcie, ktoré obsahujú darčeky k nákupu sú limitované a pokiaľ príde k ich nedostupnosti, nemá kupujúci právo na inú kompenzáciu.

- Všetky akcie, zľavy, výpredaje a bonusy sú časovo obmedzené a sú platné len do vypredania skladových zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte alebo službe nie je uvedené inak.

- Pokiaľ kupujúci disponuje (elektronickým) zľavovým alebo promo kódom/kupónom a nepoužije ho pri realizovaní objednávky, daný kód alebo kupón nemá kupujúci možnosť dodatočne na danú objednávku použiť.

- Kupujúci nemá možnosť kumulovania a/alebo kombinovania zliav, akcií a bonusov (ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak).

- Kupujúci má možnosť registrácie na internetovej stránke e-shopu predávajúceho. Registrácia je dobrovoľná, avšak kupujúci registráciou nadobudne tieto výhody:

            - prístup k príležitostným akciám a zľavám,

            - interaktívne údaje o stave objednávky,

            - prehľad všetkých realizovaných objednávok a reklamácií,

            - možnosť zapojiť sa do súťaží,

            - prednostné získavanie pravidelných informácií o novinkách, akciách a zľavách

- Potvrdením objednávky a registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov

- Ponukový e-mail (tzv. newsletter) je zasielaný maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 150kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@alkohol-eshop.sk, telefonicky, SMS správou, poštou alebo osobne.

 

13. Záverečné ustanovenia

 

- VOP sú platné a účinné od 15.03.2022.

- Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sú riadené nariadeniami VOP, ktoré sú platné a účinné v dobe uzavretia zmluvy. Zmluvné vzťahy právnických osôb sú riadené legislatívou platnou v dobe uzavretia zmluvy.

- Informácie a ceny produktov a služieb uvedené na e-shope predávajúceho nepredstavujú ponuku v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka.

- VOP a vzniknuté právne vzťahy na ich základe sú riadené platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

- Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:

- Orgánom dozoru SOI pre Trenčiansky kraj je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

- V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že budú mať úsilie o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Ak k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné docieliť, oprávneným na prerokovanie sporov sú súdy SR miestne a vecne oprávnené na základe právneho poriadku SR.

- Zmluvné strany majú možnosť upraviť a zmeniť si vzájomné práva a povinnosti v zmluve, ktoré sú odlišné od VOP. V prípade sporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP je v platnosti zmluvná úprava.

- Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

- Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná výlučne vo forme e-mailových správ, pokiaľ to bude technicky možné a bude prebiehať v slovenskom jazyku (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak).

- Ak by sa niektoré ustanovenie alebo časť VOP zruší alebo sa stane neplatným, táto skutočnosť neovplyvňuje platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení a častí VOP.

- Kupujúci, ktorí vykonali registráciu na e-shope predávajúceho, budú dodatočne informovaní o zmene VOP na e-mail uvedený pri registrácii. Táto informácia môže obsahovať jednotlivé body zmien vo VOP.

- Záručné podmienky sú uverejnené na stránke e-shopu predajcu v sekcii "Reklamačný poriadok".

- Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je verejne prístupná tretím nezúčastneným stranám.

- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, ktoré budú účinné okamžite. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho alebo zaslaním e-mailu. Používanie e-shopových stránok predávajúceho a iných služieb po takomto oznámení bude považované za akceptovanie takýchto zmien.

- Predávajúci si vyhradzuje právo v každom momente zmeniť zadania a podmienky týchto VOP, rozšíriť, pridať alebo prerušiť stránku a iné služby alebo ktorúkoľvek časť stránky alebo iných služieb v ktoromkoľvek momente na základe uváženia predávajúceho.

- Aj keď je snahou predávajúceho udržať integritu e-shopových stránok a iných služieb, nemôže garantovať správnosť alebo kompletnosť stránok a iných služieb. Ak sa kupujúci domnieva, že objavil nejakú chybu na stránkach predávajúceho alebo iných službách, prosím kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu – info@alkohol-eshop.sk alebo telefonicky na čísle 0905 966 062 a ak je to možné uveďte popis takejto chyby, prípadne jej lokalizáciu na URL a Vaše kontaktné informácie. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby Vašu informáciu preveril a prípadnú chybu napravil, opravil alebo odstránil v čo najkratšom čase.

- Predávajúci negarantuje, že stránky alebo ponuky splnia očakávania kupujúceho, že stránky a ponuky budú neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb, že výstupy, ktoré budú získané z použitia stránok a iných služieb budú správne a spoľahlivé alebo, že akéhokoľvek chyby na stránkach a iných ponukách budú odstránené.

- Použitie stránok a iných služieb predávajúceho je osobné riziko kupujúceho. Rady, návody, odporúčania, vyhlásenia alebo názory na týchto stránkach by nemali byť základom pre dôležité osobné, medicínske, právne alebo finančné rozhodnutia. Kupujúci by mal svoje rozhodnutia konzultovať s profesionálmi, aby získal špecifické, odborné a vedecké rady vhodné pre vlastné osobné okolnosti. Kupujúci je sám zodpovedný za spôsobené vlastné priame alebo nepriame akékoľvek škody alebo škody tretích strán z dôvodu použitia akéhokoľvek tovaru alebo služby zo stránok predávajúceho alebo iných ponúk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne škody v súvislosti s vírusmi a inými deštruktívnymi materiálmi. Týmto sa kupujúci vzdáva na akejkoľvek náhrady škody s týmto spojené či už na základe zmluvných alebo iných dôvodov aj keď bol o takýchto škodách informovaný.

- Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do e-shopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní e-shopu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace e-shop a užívať e-shop alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

- Všetky práva k internetovým stránkam predávajúceho a e-shopu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, obrázkov, textov, audio-vizuálnych záznamov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, parafrázovať, citovať, upravovať alebo inak používať internetové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu predávajúceho.

- Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov a služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

- Kupujúci zaslaním objednávky, realizovaním registrácie alebo návštevou e-shopu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Dolných Vesteniciach, dňa 15.03.2022

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.