Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“) je spoločnosť MAKATCHI, s.r.o., IČO: 51464519 so sídlom Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice
e-mail:
info@alkohol-eshop.sk
telefón: +421 905 966 062

Osobnými údajmi sú všetky dáta o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viacero prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej či spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Akým spôsobom sme nadobudli Vaše osobné informácie?

Prevádzkovateľ nadobúda a spracováva Vaše osobné informácie vo vlastnom mene pomocou kompetentných osôb, ktorí sú jeho zamestnanci.

Pri spracovávaní osobných informácií prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou o ktorej sú spracovávané osobné informácie

Prevádzkovateľ spracováva osobné informácie o dotknutých osobách, ktorými sú predovšetkým:

 • žiadateľ o zamestnanie, zamestnanci či bývalí zamestnanci
 • blízke osoby zamestnancov
 • tretie osoby, ktoré majú zmluvný vzťah s prevádzkovateľom (zákazníci, dodávatelia, odberatelia atď.)
 • návštevníci priestorov prevádzkovateľa
 • iné osoby

Prevádzkovateľ môže nadobudnúť Vaše osobné informácie:

 • predovšetkým priamo od Vás (pokiaľ ste žiadateľ o zamestnanie, zamestnancom, návštevníkom, zákazníkom atď.)
 • v individuálnych záležitostiach od tretích strán
  (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej a zdravotnej poisťovne a iných orgánov verejnej, súdnej, úradnej či štátnej moci, z verejne prístupných registrov či zoznamov spravovaných v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo od Vašej blízkej osoby pomocou dokumentov doložených v zmysle zákonných predpisov za zámerom uplatňovania práv a nárokov tejto osoby).

Na spracovanie Vašich osobných informácií, ktoré prevádzkovateľ pri plnení svojich úloh a povinností v zmysle osobitných zákonných predpisov nadobudol od tretích strán, sa pre plnenie povinnosti prevádzkovateľa transparentne oboznámiť dotknuté osoby podľa čl. 14 GDPR primerane vzťahujú výnimky podľa ods. 5 tohto článku GDPR (v prípade zamestnanca môže ísť napr. o dokumenty, ktoré preukazujú nárok na uznanie daňového bonusu na dieťa alebo doklad, ktorý preukazuje zmenu priezviska, napr. sobášny list pri ženách či rodný list dieťaťa atď.).

Vaše osobné dáta, ktoré prevádzkovateľ nenadobudol priamo od Vás, môže spracovať v rámci plnenia povinností a úloh, ktoré mu vychádzajú zo zákonných predpisov a z verejného záujmu:

 • ako zamestnávateľovi (pokiaľ ste napr. rodinným príslušníkom zamestnanca prevádzkovateľa alebo jeho blízkou osobou)
 • ako subjektu, ktorý plní úlohy správy registratúry (pričom vo svojich registratúrnych strediskách spracováva agendy, ktorých je sám pôvodcom, napr. osobných písomností zamestnancov).

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracovávaní Vašich osobných dát dodržuje princípy v zmysle článku 5 GDPR, predovšetkým legálnosť, spravodlivosť, transparentnosť, princípy minimalizácie nadobúdaných údajov, aktualizácie dát, minimalizácie ukladania dát, integrity a dôvernosti. Taktiež sa usiluje aj o princípy bezpečného spracovávania.

Prístupom k Vašim osobným dátam disponujú výhradne oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poverené spracovávaním osobných informácií v určenej miere a na určené zámery. Tieto osoby sú povinné spracovávať Vaše osobné dáta v súlade so zákonnými a vnútornými predpismi prevádzkovateľa, na základe inštrukcií prevádzkovateľa a jeho zodpovedných osôb.

Prevádzkovateľ disponuje zákonnou povinnosťou pre poskytnutie Vašich osobných informácií v osobitných prípadoch (napr. pre účely zdravotného či sociálneho poistenia), pri kontrolách, dozornej činnosti prípadne na žiadosť oprávnených orgánov štátnej moci alebo inštitúcií, pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov (napr. pre účely trestného konania alebo na vyžiadanie súdu či exekútora).

Na základe čoho budú Vaše osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné dáta sú spracovávané legitímnym spôsobom na niektorý z hlavných zámerov spracovania, a väčšinou aj na iný cieľ, ktorý je možné spojiť s prvotným zámerom spracovania a legitímnymi spracovateľskými úkonmi (predovšetkým so zámerom správy registratúry a archivácie dokumentov vo verejnom záujme a za účelom štatistiky vo verejnom záujme) pričom právny základ spracovania predstavuje niektorá alebo viaceré z nasledujúcich situácií:

 • splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle osobitných zákonných predpisov
 • plnenie kontraktu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo predzmluvných pomerov na základe požiadavky dotknutej osoby
 • spracovávanie na nevyhnutné účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ prípadne tretia strana (výnimku tvoria prípady, pokiaľ nad takýmito záujmami majú prevahu záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú zabezpečenie osobných dát, predovšetkým, keď je dotknutou osobou neplnoleté dieťa)
 • plnenie povinností realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je zverejnená prevádzkovateľovi
 • povolenie dotknutej osoby so spracovaním svojich personálnych dát na jeden alebo viaceré adresné účely.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných dát?

Skupiny možných príjemcov:

- orgány štátnej správy a verejnej moci
- súdy
- exekútori
- orgány činné v trestnom konaní
- oprávnené osoby prevádzkovateľa
- zmluvní sprostredkovatelia
- iné oprávnené subjekty
- návštevníci priestorov a prevádzok prevádzkovateľa
- dotknuté osoby (sú napr. v postavení žiadateľa či uchádzača o zamestnanie, sťažovateľa a iné osoby, s ktorými súvisí žiadosť alebo sťažnosť)
- verejnosť (napr. pokiaľ sú informácie zverejnené vo verejnom záujme alebo v zmysle osobitných legislatívnych predpisov alebo sú zverejnené na základe povolenia dotknutej osoby, pričom toto zverejnenie nepresahuje rámec základných práv a slobôd dotknutej osoby)

Aké sú možné následky neposkytnutia osobných informácií?

Pokiaľ prevádzkovateľ Vaše osobné informácie spracúva podľa osobitných právnych predpisov (plnenie zákonnej povinnosti) a v súvislosti s plnením úkonov vo verejnom záujme, je dodanie osobných dát zákonnou požiadavkou. Vašou povinnosťou je dodanie požadovaných informácií a pripustiť ich spracovanie po dobu trvania účelu spracovania. Nedodanie Vašich osobných dát by mohlo vyústiť k čiastočnému alebo aj úplnému znemožneniu výkonu plnenia, ktoré plynie z týchto predpisov, resp. nevybavenie Vášho podania alebo žiadosti. V špecifických prípadoch neposkytnutie niektorých osobných údajov nemá vplyv na vybavenie podania alebo podnetu, ale môže mať vplyv na iné skutočnosti (napr. nebudete môcť byť informovaný o výsledku podania alebo podnetu).

Pokiaľ prevádzkovateľ Vaše osobné informácie spracúva pre potreby predzmluvných a zmluvných vzťahov, v ktorých ste jednou zo zmluvných strán (objednávka, pracovná zmluva atď.), poskytnutie osobných dát je povinnosť a nevyhnutnosť pre riadne a platné uzavretie zmluvných pomerov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemusí prísť k uzatvoreniu vzťahu zmluvných strán. Počas obdobia trvania zmluvy a účelu spracovania vzniká pre Vás povinnosť pripustiť spracovanie poskytnutých osobných informácií.

Pokiaľ prevádzkovateľ získa a spracuje Vaše dáta na základe Vášho povolenia, poskytnutie osobných dát je dobrovoľné a svoje povolenie máte právo kedykoľvek zrušiť, zvyčajne totožným spôsobom, ako ste ho umožnili. Disponujete tiež právom namietať proti spracovaniu osobných informácií za účelmi priameho marketingu či profilovania. Odvolanie povolenia neovplyvňuje zákonnosť spracovania vychádzajúceho z povolenia pred jeho zrušením a nemá pre Vás ďalšie nežiaduce dôsledky.

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné dáta za účelom dosiahnutia oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, dodanie Vašich dát je väčšinou potrebné pre daný zámer a musíte pripustiť ich spracovanie za dodržania princípu, že tieto oprávnené záujmy nikdy nemôžu prevládať nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných dát, predovšetkým pokiaľ je dotknutou osobou dieťa alebo neplnoletá osoba.

Budú Vaše osobné informácie poskytované mimo EÚ (Európskej únie)?

Prevod osobných informácií do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa pri našich zámeroch spracovania nedeje.

Budú Vaše osobné dáta použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné dáta nepoužijeme na automatizované individuálne rozhodovanie, a to vrátane profilovania.

Na akú dlhú dobu budú Vaše osobné informácie uchovávané?

Vaše osobné informácie budú uchovávané bezpečne, v súlade s internou smernicou a iba po nevyhnutné obdobie na splnenie účelu spracovania a počas doby uloženia dát alebo do doby odvolania povolenia, pokiaľ bol súhlas právnym základom pre získanie Vašich osobných dát  (na základe toho, ktorá eventualita nastane skôr).

Používame súbory cookies na sledovanie správania a profilovanie?

Internetové stránky prevádzkovateľa používajú súbory cookies, ktoré ale neukladajú žiadne osobné dáta o návštevníkoch stránok prevádzkovateľa. Internetové stránky prevádzkovateľa súčasne neuskutočňujú profilovanie a automatizované spracovanie osobných dát.

Uskutočňujeme prevod osobných informácií do tretích krajín?

Prevádzkovateľ osobné informácie do tretích krajín neprenáša.

Aké máte práva?

Stornovať povolenie – v prípadoch, kedy Vaše osobné dáta spracujeme na základe Vášho dovolenia, vzniká Vám nárok toto dovolenie kedykoľvek zrušiť. Povolenie máte možnosť zrušiť elektronickou formou, na adrese zodpovednej osoby, písomne alebo osobne u prevádzkovateľa. Stornovanie povolenia neovplyvňuje legálnosť spracovania osobných informácií, ktoré sme o Vás na jeho podklade spracovali.

Oprávnenie na prístup – neustále disponujete oprávnením pre poskytnutie informácií o tom, či o Vás spracovávame osobné dáta. Disponujete tiež možnosťou žiadať kópie osobných dát, ktoré o Vás máme, ako aj informácie o tom, ako a na aký účel Vaše osobné dáta využívame. Vo väčšine prípadov Vám Vaše osobné dáta poskytneme v písomnej forme, ak nepožiadate iný spôsob pre ich poskytnutie. Pokiaľ ste o poskytnutie Vašich osobných dát požiadali elektronickou formou (napr. email), budú Vám zaslané rovnakou formou (elektronicky), pokiaľ to bude z našej strany technicky umožnené.

Oprávnenie na korekciu – máte neustále počas trvania účelu spracovania oprávnenie na korekciu dát. Zavádzame adekvátne kroky, aby sme zaistili celistvosť, presnosť a aktuálnosť dát, ktorými od Vás disponujeme. Pokiaľ sa nazdávate, že dáta, ktoré máme k dispozícii nie sú presné, neaktuálne, alebo v nich niečo chýba, môžete nás požiadať, aby sme tieto dáta opravili, doplnili alebo aktualizovali (e-mailom, poštou alebo osobne). Máte právo aktualizovať osobné údaje aj v online režime na internetovej stránke obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Oprávnenie na zmazanie - disponujete oprávnením nás poprosiť o zmazanie Vašich osobných informácií, napríklad pokiaľ osobné dáta, ktoré sme o Vás nadobudli, už sú naďalej nepotrebné pre pôvodný účel spracovania. Vaše právo je ale nevyhnutné prehodnotiť z pohľadu všetkých podstatných okolností. Napríklad, môžu vzniknúť konkrétne právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že Vašej požiadavke nebudeme môcť kladne vyhovieť.

Oprávnenie na obmedzenie spracovania - za určitých situácií ste oprávnení nás požiadať, aby sme ukončili používanie niektorých Vašich osobných dát. Ide napríklad o prípady, keď sa domnievate, že osobné dáta, ktorými disponujeme o Vás, môžu byť chybné alebo nepresné a namietate ich správnosť. V takých situáciách príde k obmedzeniu spracovania po dobu preverenia Vášho podnetu.

Oprávnenie na prenosnosť informácií - za určitých okolností disponujete oprávnením požiadať nás o prenos osobných informácií, ktoré ste nám poskytli, na tretiu stranu podľa Vašej voľby. Právo na prenosnosť sa ale týka iba osobných dát, ktoré sme od Vás nadobudli na základe povolenia alebo na základe zmluvy, pri ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Oprávnenie namietať - disponujete právom namietať voči spracovaniu informácií, ktoré sa zakladá na našich legitímnych oprávnených záujmoch alebo na verejných záujmoch a výkone verejnej moci. Počas obdobia šetrenia prevádzkovateľ predbežne pozastaví spracovanie Vašich informácií. Pokiaľ v prípade podanej námietky máme nepresvedčivé dôkazy o tom, že naše legitímne a oprávnené dôvody na spracovanie majú prevahu nad Vašimi záujmami, nebudeme Vaše osobné dáta naďalej spracovávať. Právo namietať sa netýka informácií spracovávaných na vedecký alebo historický výskum či štatistické účely pre potreby plnenia úloh vo verejnom záujme. Spracovanie osobných informácií kupujúceho je tiež nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti Prevádzkovateľa na základe legislatívnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Pokiaľ bude kupujúci žiadať o zmazanie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zrušená.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vždy, keď sa nazdávate, že Vaše osobné informácie spracovávame chybne alebo nie v súlade so zákonom, máte možnosť podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je –

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

tel. č.: +421 (2) 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
web: https://dataprotection.gov.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako dotknutá osoba súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou MAKATCHI, s.r.o., Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 51464519, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel SRO, vložka č. 36983/R, tel.č.: +421 905 966 062, e-mail: info@alkohol-eshop.sk, na nasledujúce účely spracovania:

- v prípade vyplnenia e-mailovej adresy za účelom zasielania informačného letáka (tzv. newslettera) Prevádzkovateľa v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, po dobu 10 rokov.

Osobné informácie kupujúceho sú v informačnom systéme Prevádzkovateľa uchovávané po dobu 10 rokov.

Som si vedomý/á, že nedisponujem nijakou povinnosťou Prevádzkovateľovi poskytnúť povolenie a disponujem právom povolenie kedykoľvek zrušiť, a to elektronickou formou (e-mailom) na e-mailovú adresu info@alkohol-eshop.sk, poštou alebo osobne na adrese sídla či prevádzky Prevádzkovateľa.

Zrušenie povolenia neovplyvňuje zákonnosť spracovania vychádzajúceho z povolenia pred jeho zrušením. Pokiaľ tento povolenie zruším, moje takto poskytnuté osobné informácie musí Prevádzkovateľ bezodkladne prestať spracovávať, pokiaľ na ich následné spracovanie neexistuje žiadny iný legislatívny základ.

Účelom spracovania osobných údajov je predovšetkým ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú Prevádzkovateľ uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je súčasne legislatívnym základom pre spracovanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných informácií kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre nákup v internetovom obchode Prevádzkovateľa. Pokiaľ kupujúci neposkytne všetky požadované osobné informácie Prevádzkovateľovi, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Osobné informácie môžu byť za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a organizácii, ktorá spracováva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho nezverejňujeme.

Prevádzkovateľ má možnosť spracovať osobné informácie na reklamné účely (napr. pre zasielanie informačného letáka alebo e-mailov o novinkách, akciách, zľavách, výpredajoch a pod.) aj bez predchádzajúceho povolenia kupujúceho. Na tento účel Prevádzkovateľ spracováva nutné informácie, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na reklamné účely, má možnosť svoje nesúhlasné stanovisko kedykoľvek vyjadriť (napr. zaslaním správy na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa s požiadavkou o odhlásenie z newslettera alebo kliknutím na link, ktorý je uvedený v e-mailovej správe). Osobné informácie využívané na reklamné účely neposkytujeme tretím stranám, a rovnako ich nezverejňujeme.

Kupujúci disponuje právom získať od Prevádzkovateľa osvedčenie o tom, aké osobné dáta kupujúceho sa spracovávajú v internetovom obchode Prevádzkovateľa. Kupujúci disponuje právom získať prístup k takýmto dátam a tiež má právo na informácie na aký účel sa spracovávajú, aké kategórie údajov sa spracovávajú, komu sú osobné dáta poskytnuté, na akú dlhú dobu sa osobné údaje zachovávajú a či existuje automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (napr. registrácia v internetovom obchode za účelom možného budúceho nákupu alebo vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.