Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 411 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „RP“)

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

- Záručný a reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou MAKATCHI, s.r.o., so sídlom Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenská republika, IČO: 51464519, DIČ: 2120830701, IČ DPH: SK2120830701, SBL: 660032300003, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd. SRO, vl. č. 36983/R (ďalej iba „predávajúci“). Predávajúci má v prevádzke internetový obchod na internetovej doméne www.alkohol-eshop.sk (ďalej iba „e-shop“).

- Záručný a reklamačný poriadok (ďalej iba „reklamačný priadok“ alebo „RP“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktov alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej iba „Zákon o riešení sporov“), ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej iba „Nariadenie GDPR“).

- Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

- Reklamácie kupujúcich - právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej iba „VOP“). Zároveň berú na vedomie, že podmienky záruky (predovšetkým záručná doba) môžu byť rozdielne od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

- Dĺžka záručnej lehoty sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom. Záručná lehota začína plynúť dňom prebratia tovaru kupujúcim.

- Pokiaľ je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (expirácia, minimálna trvanlivosť alebo záručná doba) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Nejedná sa o vadu alebo chybu, ak z povahy predaného produktu vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takého produktu príde k jeho celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej lehoty.

- Tovarom, na ktorý sa vzťahuje tento RP, je tovar, ktorý kupujúci kúpil na e-shope predávajúceho (ďalej iba „tovar“).

- Kupujúcim, na ktorý sa vzťahuje tento RP, je osoba, ktorá si od predávajúceho kúpila tovar na e-shope predávajúceho (ďalej iba „kupujúci“).

- RP upravuje pomery medzi predávajúcim a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré poskytuje predávajúci na e-shope.

- Reklamáciou sa na účely RP rozumie kupujúcim aplikované právo zo zodpovednosti za vady produktov alebo služieb poskytovaných predávajúcim na e-shope.

- Tovar sa považuje za prebratý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. Práva kupujúceho – spotrebiteľa

- Kupujúci – spotrebiteľ, disponuje právom na produkty vo zvyčajnej kvalite, realizovanie reklamácie, kompenzáciu škody, informácie, vzdelávanie, ochranu vlastného zdravia, ekonomických záujmov a bezpečnosti a na predloženie podnetov a sťažností orgánom dozoru, kontroly a dohľadu a obci pri porušení legislatívne priznaných práv spotrebiteľa.

- Kupujúci - spotrebiteľ disponuje právom na ochranu pred neakceptovateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.

- Kupujúci má právo dožadovať sa ochrany svojho práva proti porušiteľovi na súde. Každý spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa aj na subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe podmienok Zákona o riešení sporov so zámerom ochrany svojich spotrebiteľských práv, zároveň eventualita obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

- Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prebratia tovaru. Toto právo môže využiť iba spotrebiteľ.

- Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

- Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

- Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy má kupujúci právo, aby mu predávajúci vrátil najneskôr do 14 dní všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu totožným spôsobom, ktorý kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci má možnosť sa s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

- Predávajúci nemá povinnosť uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, pokiaľ si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

- Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nemá povinnosť vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo pokiaľ kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

- Kupujúci má povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu či osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto doba sa považuje za zachovanú, pokiaľ bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

- Pri odstúpení od zmluvy nesie kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo kuriérskou službou.

- Kupujúci má zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo ako následok takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

- Kupujúci má právo po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, avšak nemôže tovar používať, pokiaľ odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru môže spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho iba takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

- Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

            a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. kozmetické výrobky, ktorých ochranný obal kupujúci narušil alebo odstránil).

3. Zodpovednosť za chyby a vady

- Predávajúci má zodpovednosť za chyby a vady, ktorými disponuje predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

- Predávajúci má zodpovednosť taktiež za chyby a vady, ktoré sa objavia na produktoch po prevzatí kupujúcim v záručnej lehote. Ustanovenie o záručnej lehote a jej priebehu riadia príslušné nariadenia Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka (záleží od typu kupujúceho), pokiaľ RP alebo osobitné dohody kupujúceho s predávajúcim neustanovia inak.

- Záručný list zahŕňa obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej lehoty a údaje nevyhnutné na uplatnenie záruky. Pokiaľ záručný list nemá všetky údaje, nezaviní to neplatnosť záruky.

- Pokiaľ predávajúci kupujúcemu neodovzdá alebo nepošle záručný list, neovplyvňuje to realizáciu záruky. Na uskutočnenie práv, ktorými spotrebiteľ disponuje, bude kupujúcemu stačiť daňový doklad* (faktúra, pokladničný blok a i.) vydaný predávajúcim na produkt, na ktorý sa vzťahuje zodpovednosť predávajúceho. *postačí aj kópia daňového dokladu

- Produkt, ktorý má nižšiu cenu na základe chyby alebo vady, na ktorú je spotrebiteľ vopred upozornený, tak táto vada alebo chyba nepodlieha zodpovednosti za vadu alebo chybu zo strany predávajúceho.

- Kupujúci má povinnosť skontrolovať tovar pri jeho doručení a prevzatí a možné vady a chyby reklamovať bez zbytočného odkladu.

- Pokiaľ predávajúci ponúka na predaj použitý alebo chybný produkt za zníženú cenu, na základe tohto dôvodu kupujúci nemá právo reklamovať vadu alebo chybu, kvôli ktorej je cena znížená. Avšak pokiaľ má spomenutý produkt s nižšou cenou inú (ďalšiu) chybu alebo vadu, ktorá nemá súvis so zníženou cenou, kupujúci disponuje namiesto práva na výmenu produktu právom na adekvátnu zľavu.

- Za očividné vady alebo chyby zistené pri preberaní produktu predovšetkým sú:

- rozdiel v množstve a v sortimente,

- poškodený tovar (porušený obal či iné viditeľné poškodenie na tovare alebo obale),

- Spozorované chyby a vady má kupujúci povinnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu, ktorý urobí nápravu v zmysle RP.

- Predávajúci nie je zodpovedný za chyby a vady, pokiaľ:

- sa jedná o chyby a vady, o ktorých bol kupujúci oboznámený v dobe uzavretia zmluvy s predávajúcim alebo s prihliadnutím na okolnosti, na základe ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť a chyby a vady sa vzťahujú na vlastnosti produktu alebo poskytnutej služby, ktoré mal mať tovar alebo služba na základe zmluvy,

- kupujúci vedel pred prebratím tovaru alebo poskytnutia služby o chybe alebo vade tovaru či služby, resp. bol na vadu alebo chybu upozornený, a pokiaľ bola na vadu alebo chybu udelená zľava z ceny tovaru alebo služby,

- kupujúci sám zapríčinil chybu alebo vadu na produkte či poskytnutej službe,

- vznikli v záručnej lehote ako následok opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nadmerným či nevhodným používaním či mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí alebo používaní produktu,

- boli spôsobené používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,

- bol tovar používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar učený (napr. vplyvom vlhkosti či chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia),

- boli porušené ochranné plomby, pečate, nálepky alebo kolky, pokiaľ na výrobku sú,

- boli zapríčinené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru, jeho súčastí alebo zásahom neoprávnenej osoby do poskytovanej služby,

- sa produkt reklamuje po vypršaní záručnej lehoty alebo inej lehoty, na základe ktorej si má produkt zachovať svoje špecifické vlastnosti,

- vznikli ako následok živelnej katastrofy či zásahu vyššej moci, vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou,

- vznikli na produkte po uplynutí lehoty životnosti,

- vznikli ako následok (úmyselného či neúmyselného) nesprávneho či nadmerného používania produktu, jeho neadekvátnou starostlivosťou, nesprávnym servisom, nekorektným použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

- Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nevyhnutné v takýchto prípadoch realizovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prebratí tovaru.

- Pokiaľ nejde o chybný výrobok, predávajúci neručí za prípadné škody na zdraví alebo majetku, ktoré sú spôsobené použitím výrobku v rozpore s návodom na použitie.

- Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému riadeniu, iba ak ide o znečistenie obvyklé.

4. Uplatnenie reklamácie

- Reklamáciu môžeme chápať ako uplatnenie zodpovednosti za vady a chyby tovaru a/alebo poskytnutých služieb. Pokiaľ kupujúci objaví príčiny a skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom reklamácie, má povinnosť realizovať možnú reklamáciu bez zbytočného odkladu. Za účelom čo najrýchlejšieho preskúmania reklamácie je potrebné, aby kupujúci pri realizácii reklamácie zaslal daňový doklad (alebo jeho kópiu) o predaji tovaru alebo služieb (pokladničný blok, faktúra, objednávka, zmluva a i.) vydaný predávajúcim.

- Kupujúci pri realizovaní reklamácie vyplní reklamačný protokol, v ktorom uvedie vadu alebo chybu tovaru a/alebo uskutočnenej služby. Kupujúci má povinnosť uviesť v reklamačnom protokole kontaktné informácie, na ktoré mu bude poslané oznámenie o postupe a vybavení reklamácie, ak vybavenie reklamácie nenastane priamo po jej realizácii kupujúcim.

- Zo zrealizovanej reklamácie musí byť zjavné meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá ju uplatňuje, ďalej predmet reklamácie, pre koho je reklamácia určená, dátum a podpis. Predávajúci nemá zodpovednosť za to, že kupujúci v reklamačnom protokole uvedie chybné kontaktné informácie.

- Pokiaľ realizuje reklamáciu iná osoba ako osoba kupujúceho, táto osoba musí byť splnomocnená samostatným plnomocenstvom.

- Osoba, ktorá realizuje reklamáciu musí mať v čase podania reklamácie 18 a viac rokov.

- V popise príčiny reklamácie má kupujúci povinnosť presne a zreteľne určiť reklamované skutočnosti a práva, ktoré voči predávajúcemu zo zodpovednosti za chyby a vady realizuje.

- Reklamáciu môže kupujúci realizovať osobne alebo poslať poštou či kuriérom na prevádzku (resp. adresu osobného odberu) alebo sídla predávajúceho. V prípade reklamácie uplatnenej poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou odporúčame posielať tovar spoločne s náležitými dokumentami na adresu: MAKATCHI, s.r.o., Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice (alebo na inú adresu, ktorú si kupujúci dohodne s predávajúcim), ako doporučenú zásielku viditeľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Prosíme kupujúcich, aby tovar, ktorý posielajú na reklamáciu, nezasielali na dobierku. Takto poslané reklamácie nepreberieme. Kupujúcim odporúčame tovar poistiť. V prípade reklamácie uplatnenej e-mailom, poprosíme zaslať reklamáciu aj dokladmi na adresu – info@alkohol-eshop.sk. Tovar následne pošle kupujúci poštou alebo kuriérskou spoločnosťou vyššie uvedeným spôsobom.

- V situácii, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba predávajúceho tento tovar preberie, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na dobu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

- V prípade, keď je tovar potrebné poslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje požiadavkám na prepravu krehkého tovaru a zároveň označí zásielku príslušnými symbolmi.

- Pokiaľ si to charakter reklamovaného tovaru alebo služby žiada, je nevyhnutné, aby kupujúci pri realizovaní reklamácie predložil predávajúcemu tovar, ktorého sa vada alebo chyba týka. Predávajúci má povinnosť vadu alebo chybu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v dobe 30 dní odo dňa realizovania reklamácie.

- Pokiaľ k prebratiu predmetu reklamácie predávajúcim príde v neskorší deň, ako je deň realizovania reklamácie, tak doby na vybavenie reklamácie na základe tohto článku RP začínajú plynúť odo dňa prebratia predmetu reklamácie.

- Po skončení doby na vybavenie reklamácie disponuje kupujúci - spotrebiteľ právom od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt, resp. poskytnutie novej služby.

- Kupujúci má povinnosť umožniť spoluprácu, ktorá je potrebná pre vybavenie reklamácie, predovšetkým dodať informácie, ktoré majú súvis s reklamovaným tovarom alebo službou.

- Pokiaľ figuruje v záručnom liste ako zodpovedná osoba iná osoba (právnická alebo fyzická), má kupujúci povinnosť reklamovať tovar u tejto tretej osoby a nie u predávajúceho v zmysle RP.

- Kupujúci si je vedomý, že lehota minimálnej trvanlivosti potravín sa neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu minimálne 10 % obj. a všetky druhy hroznových a ovocných vín, vrátane dezertných, aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje, ktoré sú vyrábané z ovocia a hrozna.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

- Vybavením reklamácie sa chápe dokončenie reklamačného konania prevzatím opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením adekvátnej zľavy z ceny tovaru, písomné predvolanie na prevzatie plnenia alebo zdôvodnené zamietnutie reklamácie.

- O prijatí reklamácie má predávajúci povinnosť odovzdať alebo zaslať kupujúcemu doklad o tom, že predávajúci prijal reklamáciu od kupujúceho.

- Predávajúci má povinnosť po prešetrení reklamácie určiť postup jej vybavenia okamžite, v komplikovaných prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa realizácie reklamácie. V opodstatnených prípadoch, predovšetkým pokiaľ je potrebné komplikované technické posúdenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa realizácie reklamácie.

- O určení postupu vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho pomocou vopred dohodnutej komunikácie (poštou, e-mailom, telefónom, SMS správou).

- Zodpovedná osoba je v plnej miere zodpovedná za sledovanie plynutia doby na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote prostredníctvom e-mailu, SMS správou alebo poštou.

- Po určení postupu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v opodstatnených prípadoch je možné vybaviť reklamáciu neskôr. Avšak vybavenie reklamácie nesmie pretrvávať dlhší čas ako 30 dní odo dňa realizácie reklamácie.

- O vybavení reklamácie má predávajúci povinnosť odovzdať alebo zaslať kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa, kedy bola reklamácia realizovaná. Písomným dokladom o vybavení reklamácie sa chápe kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo adresovaný doklad kupujúcemu, ktorý zahŕňa písomné oznam o skončení reklamácie.

- Pokiaľ k prebratiu predmetu reklamácie predávajúcim príde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak čas na vybavenie reklamácie na základe tohto odseku začína ubiehať odo dňa prebratia predmetu reklamácie predávajúcim (avšak najneskôr od chvíle, kedy predávajúci zamedzí alebo znemožní prebratie predmetu reklamácie).

- Pokiaľ je reklamácia realizovaná počas prvých 12 mesiacov odo dňa nákupu produktu a/alebo služieb, predávajúci má možnosť vybaviť reklamáciu neuznaním iba na základe kvalifikovaného stanoviska k predmetu reklamácie. Kvalifikované stanovisko je zhotovené len na náklady predávajúceho, a to bez zreteľu na výsledok stanoviska.

- Pokiaľ je reklamácia realizovaná po 12 mesiacoch odo dňa nákupu a predávajúci reklamáciu neuzná, musí predávajúci uviesť v Potvrdení o vybavení reklamácie konkrétnu osobu, ktorá je schopná uskutočniť kvalifikované posúdenie. Kvalifikované posúdenie je realizované na trovy predávajúceho a to bez zreteľa na výsledok kvalifikovaného posúdenia. Pokiaľ bude preukázané kvalifikovaným posúdením, že vada alebo chyba nastala pričinením predávajúceho, reklamácia môže byť realizovaná znova. Predávajúci má povinnosť zaplatiť trovy na kvalifikované posúdenie do 14 dní odo dňa opätovného realizovania reklamácie. Opätovne realizovanú reklamáciu nie je možné odmietnuť, ak kvalifikované stanovisko preukáže zodpovednosť za vzniknutú vadu alebo chybu predávajúcemu.

- Pokiaľ nebude pri reklamačnom konaní vada alebo chyba uznaná ako vada alebo chyba podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou kupujúci.

6. Vady

- Pokiaľ sa jedná o vadu alebo chybu produktu alebo služby, ktorú je možné odstrániť alebo napraviť, kupujúci disponuje právom, aby bola táto vada alebo chyba bezodplatne, včas a riadne odstránená alebo napravená a predávajúci má povinnosť vadu alebo chybu bezodkladne odstrániť alebo napraviť. Kupujúci má možnosť namiesto odstránenia alebo napravenia vady alebo chyby žiadať výmenu produktu alebo pokiaľ sa vada alebo chyba týka iba súčasti produktu, výmenu súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nenastanú neprimerané náklady s ohľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci má možnosť zakaždým namiesto odstránenia vady vymeniť chybný produkt za bezchybný. Toto rozhodnutie je na uvážení predávajúceho.

- Pokiaľ sa jedná o vadu alebo chybu tovaru alebo služby, ktorú nie je možné odstrániť alebo napraviť, a ktorá zabraňuje tomu, aby sa produkt mohol používať ako produkt bez vady alebo chyby, kupujúci disponuje právom na výmenu produktu, výmenu poskytnutej služby alebo má oprávnenie od zmluvného vzťahu s predávajúcim odstúpiť. Tieto práva má kupujúci aj za okolností, pokiaľ ide síce o odstrániteľné vady alebo chyby, ale kupujúci nemá možnosť pre opakované vyskytnutie sa vady alebo chyby (najmenej 3x) po jej odstránení alebo pre vyššie množstvo vád alebo chýb (najmenej 3 vady alebo chyby) tovar alebo službu riadne používať.

- Pokiaľ sa jedná o vadu alebo chybu, ktorú nie je možné odstrániť, ktorá ale nezabraňuje tomu, aby sa tovar mal možnosť riadne používať ako tovar bez vady alebo chyby, disponuje kupujúci namiesto právom na výmenu tovaru právom na adekvátnu zľavu.

- Pokiaľ príde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak príde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

- Pokiaľ kupujúci disponuje právom na zámenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, závisí na kupujúcom, ktoré z týchto práv realizuje. Po vybratí jedného z týchto práv, nemôže kupujúci už tento výber sám jednostranne zmeniť.

7. Alternatívne riešenia sporov (ARS)

- viď - Alternatívne riešenie sporov.

8. Záverečné ustanovenia

- Tento RP je platný a účinný odo dňa 15.03.2022, pričom nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto RP stratia platnosť a účinnosť všetky predošlé RP.

- Na reklamácie realizované pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto RP sa aplikujú ustanovenia RP, ktorý bol platný v dobe realizácie reklamácie kupujúcim.

- Predávajúci si vyhradzuje zmenu RP bez predošlého upozornenia. Zmena nadobúda účinnosť dňom zverejnenia aktualizovaného RP na e-shope predávajúceho www.alkohol-eshop.sk

- Orgánom dozoru výkonu podnikateľskej činnosti je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

V Dolných Vesteniciach, dňa 15.03.2022

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.